Image

Phan Lâm Vũ Anh

Nhân viên kinh doanh

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC