Image

Bùi Thị Thu

Nhân viên kinh doan. Nhân viên hành chính nhân sự

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
KỸ NĂNG