Image

Bành Thị Thảo Huyền

Nhân viên văn phòng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC