Image

Bùi Thị Trúc Linh

nhân viên bán hàng tại chỗ, nhân viên kỹ thuật

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC