Image

Trần Công Tạo

nhân viên, quản lý sản xuất, kế hoạch

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC